ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม "การประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3" ในช่วงการระบาดของ COVID-19: เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส (16-17 กันยายน พ.ศ. 2564)
The Third Thai – Russian Roundtable Education during COVID-19 Pandemic: Turning Crisis into Opportunity (16 - 17 September 2021)

💝 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.onec.go.th/us.php
📌Register for TRRT 2021 Program ได้ที่ https://forms.gle/CAzoc837odSE5EuMA