หัวข้อ “แบคทีเรียเรืองแสง”

ปีการศึกษา 2564 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์สำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่คุณจันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และคุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล  หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

จดหมายประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดโครงการ 
ใบสมัคร