ปีการศึกษา 2564 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช เข้าฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม📣 หลักสูตรหนึ่งวัน “ATCG : DNA for Beginner” ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่คุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และคุณจันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

จดหมายประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดโครงการ 
ใบสมัคร