ปีการศึกษา 2564 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และค้นหาคำตอบจากกระบวนการวิจัยในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ และสนใจศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา 📣 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 📌 โครงงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.📌 และโครงงานด้านจุลชีววิทยา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

จดหมายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร