บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา ภายใต้การดูแลของทีมนักวิจัยและนักวิชาการ สวทช. จำนวน 3 โครงการ ดังนี้