เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปลายสายวิทย์ เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางหัวข้อ "เห็ดป่าหน้าฝน" ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

กิจกรรม 3 วัน 2 คืนนี้ ออกแบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีความสนใจในการแยกชนิดเห็ดที่พบในธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วย การสำรวจและเก็บตัวอย่างเห็ดจากธรรมชาติ การเรียนรู้โครงสร้างสัณฐานวิทยาของเห็ดผ่านกล้องจุลทรรศน์ และผ่านกิจกรรมปั้นโมเดลเห็ดเสมือนจริง การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดแบบแห้ง กิจกรรมนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดกับป่าไม้ให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

♣  เห็ดป่าหน้าฝน กำหนดการ ใบสมัคร