สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจหรือมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพพืชภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของสวทช. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้และเทคนิคด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร เป็นต้น ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ไปประยุกต์หรือต่อยอดในการศึกษาวิทยาการชั้นสูงอาทิ ด้านพันธุวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในสายวิจัยอาชีพต่อไป

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77220  หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

จดหมายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดโครงการ 
ใบสมัคร