ในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Fun Science Day สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35-40 คน

กิจกรรม Fun Science Day เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้สัมผัสกิจกรรมและการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้โรงเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ โดยมี 5 หลักสูตร ดังนี้

Fun Science Day ตอน Virus  
Fun Science Day ตอน DNA  
Fun Science Day ตอน Chromatography  
Fun Science Day ตอน Plant  
Fun Science Day ตอน Plastic  
♥♥ ใบสมัครเข้าร่วมค่าย 1 วัน ♥♥ 

»»» โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณนิภาพร ปานปั้น หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77217 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.