ปีการศึกษา 2563 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และค้นหาคำตอบจากกระบวนการวิจัยในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ และสนใจศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดโครงงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช ได้ที่ กรรณาภรณ์ สุจริตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และโครงงานด้านจุลชีววิทยา ได้ที่ จันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

จดหมายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร