ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช เข้าฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ATCG : DNA for Beginner” ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่ กรรณาภรณ์ สุจริตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และจันทิรา ปัญญา  หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

กิจกรรมฝึกอบรม ATCG : DNA for Beginner กำหนดการ ใบสมัคร