โครงการอบรม Young Generation Program เปิดหลักสูตรอบรมฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม(coding skill) สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-18 ปี

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้เรียนที่พร้อมจะฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม(coding skill)เพื่อใช้ประโยชน์ คือจะใช้ภาษา Python เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ทำการบ้าน โครงงาน และใช้ในปัญหาประจำวัน เช่น การคำนวณ แก้สมการ จัดการทางพีชคณิต สร้างกราฟแสดงข้อมูลสถิติ ปัญหาตรรกะ การจัดการทางสัญญลักษณ์ จัดการไฟล์แบบต่างๆ จัดการความปลอดภัย สร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายสร้างเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่นอย่างง่าย
กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน มัธยม นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ภาษา Python เพื่อใช้ในการเรียนรู้และทำงาน
- ครู อาจารย์ และนักการศึกษา ที่ต้องการปรับปรุงหลักสูตรหรือวิธีการสอนเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
- ควรมีความรู้และสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้
หลักสูตรที่เปิดอบรม
1. Learn with Python
- ระยะเวลา 3 วัน/18 ชั่วโมง
- อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 และ 4 เมษายน 2563 (เวลา 09.00-16.00 น.)
- สถานที่อบรม ณ ห้องอบรม อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี​
- รายละเอียดเพิ่มเติม Course Outline: http://swpark.or.th/index.php?option=com_training&view=course&task=view&id=294&Itemid=3
​2. Play with Python
- ระยะเวลา 4 วัน/24 ชั่วโมง
- อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563 และ 9-10 พฤษภาคม 2563 (เวลา 09.00-ุ16.00 น.)
- สถานที่อบรม ณ ห้องอบรม อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
- รายละเอียดเพิ่มเติม Course Outline: http://swpark.or.th/index.php?option=com_training&view=course&task=view&id=293&Itemid=3
ติดต่อสอบถาม
Tin Chaiyaworn
Technology Transfer Department
Software Park Thailand
Tel: 02-583-9992 Ext.1427
Fax. 02-583-2884
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.