บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช ภายใต้การดูแลของทีมนักวิจัย สวทช. จำนวน 3 โครงการ