บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประกาศผลรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสาหรับเยาวชนไทย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของทีมนักวิจัย สวทช. จำนวน 27 โครงการ

 ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่