สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำหลักสูตรคูปองครู จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองจาก คุรุพัฒนา โดย สพฐ. จะให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 เมษายน -2 พฤษภาคม 61 ผ่านทาง https://training.obec.go.th/#/Login #รับชุดสื่อการสอนจาก สวทช. #คูปองครู 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่

611161050 :: การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=611161050


612012008 :: การนําแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สําหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=612012008


614012012 :: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=614012012


614012034 :: สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะการคิด
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=614012034