หนึ่งในของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ 2561 ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเตรียมไว้ สำหรับมอบให้ประชาชน คือ e-book "เลี้ยงลูกรัก เป็นนักวิทย์" ผลงานการถ่ายทอดแนวคิดในการบ่มเพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งในแง่การเลี้ยงดูโดยครอบครัว และการเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ของ สวทช. โดยถอดบทเรียนวิธีการเลี้ยงลูกให้เก่งด้านวิทยาศาสตร์จาก 13 ครอบครัว สามารถ download หนังสือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <Click>