ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้กำหนดจัดฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช หัวข้อเรื่อง "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน" เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดความรู้และทักษะของนักเรียน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามนี้ https://www.nstda.or.th/th/news/11462-basic-tissue-culture-2017