ครบรอบ 5 ปี มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย        

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานครบรอบ ๕ ปี

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 2
มิถุนายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย

          ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงาน สวทช. เข้าชมกิจกรรม
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ในบูธกิจกรรมแบ่ง
ตามสาขาการเรียนรู้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์
รวมจำนวน 20 บูธ จาก 20 หน่วยงาน
โดยรอบห้องออดิ
ทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา
14.00 – 16.00 น