ประชาสัมพันธ์อบรมครู หลักสูตร "เส้นทางสายอาชีพสะเต็มศึกษา"

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานกลาง ขอฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของท่าน สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมครูสะเต็ม เส้นทางสายอาชีพสะเต็มศึกษา" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

พบกับหัวข้อการอบรม
- การค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ กับ นวัตกรรม Samsung Career Discovery
- กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์
- คุณครูจะได้เปิดประสบการณ์ เปิดมุมมองใหม่ ๆ ใน workshop ชุดการเรียนรู้ Kid-bright พัฒนาสู่ STEM Education กับทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ผู้พัฒนาชุดบอร์ดสมองกล Kid-Bright สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://www.nstda.or.th/sciencecamp/th/course_detail.php?act_id=1163