ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณ์การทดลองที่มีความปลอดภัยสำหรับเยาวชน