ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างกว้างขวาง (Big Rock Project) ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยโครงการฯ ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ และพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน โดยการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจที่จะมีอาชีพเป็นวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต โดยสวทช. ได้เชิญชวนโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือมีผลงาน/โครงงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๓๘ แห่ง และได้พิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๔๘ แห่ง รวมทั้งได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คัดเลือกจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจัดไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๒ แห่ง รวมเป็นสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ แห่ง

ประกาศผลรายชื่อ ดาวน์โหลดที่นี่

  • ทั้งนี้โครงการฯ จะออกหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถานศึกษาและจัตุรัสวิทยาศาสตร์ที่มีรายชื่อข้างต้น และเชิญสถานศึกษาและจัตุรัสวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เข้ารับการปฐมนิเทศกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่ดูแล และเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการฯ ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เป็นลำดับต่อไป
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๒๔ (ศุกเกษม) ๗๗๘๐๐ (พรธิดา)