จัดแสดงเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช. ซึ่งเป็นห้องนิทรรศการกึ่งถาวร
มีแผนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาทุกๆ 2 ปี เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์รอบๆ ตัว

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.

ราคาค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

"มหัศจรรย์นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย"     

           นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  และมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาตร์ โดยจัดแสดงเนื้อหาความรู้ของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายของประเทศไทยในรูปแบบนิทรรศการสื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมายในประเทศไทยกับผลงานวิจัย
จากนักวิจัยสวทช. และนักวิจัยเครือข่าย 

 

 

 

 

 

โซนเทอดพระเกียรติ : จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติของสมเด็จพระเทพรัตนราชุดา สยามบรมราชกุมารี


โซนราวิทยาในเมืองไทย : เส้นทางจากอดีตถึงปัจจุบัน (Mycology Timeline)  แสดงถึงภาพรวมผลงานการศึกษา วิจัย และการค้นคว้าเรื่อง ราวิทยา ในประเทศ
ไทย ซึ่งจะเป็นการเปิดนำสู่เนื้อหาเรื่องรา ในสภาพพื้นที่ต่างๆ

โซนเห็ดราในป่าชายเลน : ราในทะเล และราน้ำจืด (Aquatic Fungi) แสดงผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องเห็ดราที่ค้นพบในแหล่งน้ำภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เห็ดราในป่าชายเลน ราในทะเล ราน้ำกร่อย และราน้ำจืด  และข้อมูลลักษณะทางพันธุศาสตร์
ของราชนิดต่างๆ คุณประโยชน์ของทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติ

โซนไลเคน  :   (สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยราและสาหร่ายอยู่ร่วมกัน) แสดงผลงาน
การศึกษาวิจัย เรื่องไลเคน ที่มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของสภาพป่า ปัจจุบันค้นพบไลเคนในประเทศไทยมีประมาณ 1500 ชนิด คุณประโยชน์ คือ
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในธรรมชาติ

โซนราแมลง   จัดแสดงโมเดลราแมลงชนิดต่างๆ เช่น ราก่อโรคในมด ซึ่งรวบรวมจากการศึกษาและงานวิจัยของนักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ศึกษาวิจัยต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ประโยชน์จากเชื้อราแมลง เช่น การควบคุมแมลงศัตรูพืช ราก่อโรคในแมลงต่างๆ ถูกนำมาวิจัยต่อยอดจนพบสารที่มีฤทธิ์เป็นยารักษา

 

โซนกิ้งกือมังกรสีชมพู :  เป็นการพบแห่งแรกในโลก ที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ได้รับการจัดอันดับการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในอันดับที่ 3 จาก มหาวิทยาลัยอาริสโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2008

โซนสวนนกเงือกไทย :  แสดงความรู้เกี่ยวกับนกเงือกสายพันธุ์ที่พบในประเทศ ไทยทั้งหมด 13 สายพันธุ์ ที่พบในประเทศไทย

โซนพืชและสัตว์ในพระนามฯ : ประกอบไปด้วยข้อมูลของพืชและสัตว์สายพันธุ์
ที่พบในประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานนามของสมเด็จพระเทพฯ และมีจุดถ่ายภาพ 3 มิติร่วมกับภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน ด้วย application “The Xvolution”
ที่คิดค้นโดยนักเรียนทุน สวทช.

โซนอุโมงค์หิ่งห้อย : แมลงปีกแข็ง ในวงศ์  Lampyridae จำลองบรรยากาศ
ยามค่ำที่มีหิ่งห้อยบินอยู่รอบๆ รวมทั้งข้อมูลงานวิจัยการสื่อสารของหิ่งห้อย (การ
กระพริบแสงของหิ่งห้อย) คุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของธรรมชาติ และใช้เป็น “ตัวห้ำ” ในการควบคุมศัตรูพืชตามหลักการทางชีวภาพ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

โซนเห็ด : ประกอบไปด้วยข้อมูลของเห็ดในประเทศไทย ทั้งสายพันธุ์ที่กินได้และสายพันธุ์ที่มีพิษ

โซนพันธะสัญญาเพื่อการอนุรักษ์ สื่อมัลติมีเดียที่ใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมนิทรรศการ

นอกจากนี้ ภายในห้องนิทรรศการ ยังมีการบรรยายเนื้อหาในรูปแบบการ์ตูนตามจุดต่างๆ เพื่อย่อยข้อมูลให้ง่ายต่อความเข้าใจในการรับชมของผู้เข้าชมเยาวชน