สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยและครูอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ และ ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ

          บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จึงได้วางแผนจัดการฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช 2) ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยาวชนและครูอาจารย์ ดังนี้
          1) เยาวชนได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และอาจเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรในระดับสูง หรือการประกอบอาชีพนักวิจัย นักเทคโนโลยีด้านชีวภาพการเกษตร เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์พันธุ์พืชทั้งประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ในอนาคต
          2) ครูอาจารย์ได้รับการขยายองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพืช จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การสร้างเครือข่ายครูอาจารย์ และสามารถแนะแนวการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรแก่เยาวชนDownload แผ่นพับการฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร