เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2562 งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ ไปใช้ในสถานศึกษา”
สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1 โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมมีพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับล่าสุด ร่วมถึงหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างวิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาและสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณได้ในเบื้องต้น

โดยการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยทั้งหมด 6 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 วิทยาการคำนวณ : ความท้าทายแห่งโลกยุคดิจิตัล สู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดย ดร.บัญชา แสนทวี ผู้จัดการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
กิจกรรมที่ 2 Environ man โดยนางสาวกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 3 แรงเสียดทาน โดยนางสาวฉมาพร ขจรบุญ นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 4 สถานะของสสาร โดยนางสาวปฐมาภรณ์ ชุมแสง นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 5 ข้อความ รหัสลับ โดยนางสาวกนกพรรณ เสลา นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 6 เสียงใสๆ โดยนางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร นักวิชาการ สวทช.
โดยหลักสูตรนี้ถูกจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวนผู้เข้าอบรม 56 คน 

 

รุ่นที่ 2 จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวนผู้เข้าอบรม 43 คน 

รุ่นที่ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวนผู้เข้าอบรม 64 คน 

รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 65 คน 


รุ่นที่ 5 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านกูวา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวนผู้เข้าอบรม 45 คน

ซึ่งแต่ละการฝึกอบรมแต่ละจังหวัดก็ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี หวังว่าความรู้ที่คุณครูได้รับในครั้งนี้ จะได้รับการขยายผลสู่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป