เมื่อช่วงเดือนธันวาคม ปี 2561 ถึงเดือนมกราคม ปี 2562 งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การนำตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมมีพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับล่าสุด เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนเองได้ทันที โดยการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยทั้งหมด 6 กิจกรรม

 

กิจกรรมที่ 1 ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ โดย ดร.บัญชา แสนทวี ผู้จัดการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
กิจกรรมที่ 2 ท้าแรงโน้มถ่วง โดยนางสาวกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยนางสาวฉมาพร ขจรบุญ นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 4 คุณสมบัติของของเหลว โดยนางสาวปฐมาภรณ์ ชุมแสง นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 5 แรกเริ่ม เรียนรู้ วิทยาการคำนวณ โดยนางสาวกนกพรรณ เสลา นักวิชาการ สวทช.
กิจกรรมที่ 6 ระบบสุริยะ โดยนางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร นักวิชาการ สวทช.

โดยหลักสูตรนี้ถูกจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวนผู้เข้าอบรม 47 คน ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 2 จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวนผู้เข้าอบรม 35 คน ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 3 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 45 คน ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวนผู้เข้าอบรม 71 คน ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 5 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านกูวา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวนผู้เข้าอบรม 45 คน ภาพกิจกรรม

ซึ่งแต่ละการฝึกอบรมแต่ละจังหวัดก็ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี หวังว่าความรู้ที่คุณครูได้รับในครั้งนี้ จะได้รับการขยายผลสู่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป