เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เราชาววิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ได้นำความรู้และกิจกรรมสนุกสนานให้แก่คุณครูจังหวัดระยองกว่า 107 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

และได้รับเกียรติจากนายสิงหา รักษาธรรม นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ นายชยารักษ์ บุญยะพุกะนะ และนางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวตอนรับคณะครูและวิทยากรอย่างอบอุ่นโดยคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับความรู้ในเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 บรรยายโดย ดร. บัญชา แสนทวี ผู้จัดการ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท


หลักจากนั้นคุณครูจะได้ทดลองทำกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจากหลากหลายหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษา เริ่มต้นด้วยตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แบบจำลองของพ่อ โดยยึดหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นในการจัดการพื้นที่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9 ) ในกิจกรรม “แบบจำลองของพ่อ” โดย นางสาวกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช.


กิจกรรมที่สองสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องคุณสมบัติของวัสดุ ผ่านกิจกรรม “วัตถุ วัสดุ เรื่องเล็ก ๆ ที่เด็ก ๆ ต้องรู้” โดย นางสาวปฐมาภรณ์ ชุมแสง นักวิชาการ สวทช.

กิจกรรมที่สามสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต กับกิจกรรม “สวนสัตว์บ้านเรา” โดย นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร นักวิชาการ สวทช. กิจกรรมนี้คุณครูทุกคนได้สนุกสนานกับการประดิษฐ์โมเดลสัตว์ 3 มิติ พร้อมทั้งออกแบบสวนสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม ทำให้การเรียนรู้เรื่องสัตว์สนุกมากขึ้น

กิจกรรมที่สี่กับหน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตอน “ขั้นตอน วิธี และ BeeBot”โดย นางสาวกนกพรรณ เสลา นักวิชาการ สวทช. ทำให้คุณครูได้สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณแบบ Unplug ผ่านเจ้าผึ้งน้อย Beebot ทำให้ครูวิทยาศาสตร์เข้าใจและกล้าที่จะมองว่าวิทยาการคำนวณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

และกิจกรรมสุดท้ายเพื่อให้คุณครูได้รับองค์ความรู้ที่ครบถ้วน ในเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งบรรยายโดย ดร.บัญชา แสนทวี ผู้จัดการ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาสองวันคุณครูจังหวัดระยองได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนานตลอดการฝึกอบรมและพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนเองต่อไป

Download ภาพกิจกรรม