เมื่อวันที่ 8 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ได้จัดการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการเรื่อง “สะเต็มศึกษา สู้ภัย Covid-19” ผ่านระบบ WebEx Meetings เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงสู่สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ Covid-19 ในปัจจุบัน  และนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนได้ ซึ่งมีครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ปฏิบัติการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ได้แก่จังหวัด น่าน สกลนคร พังงา และนราธิวาส ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 41 คน

 

โดยการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process; EDP) โดยเน้นอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของกระบวนการผ่านโมเดลการเรียนรู้ในประเด็น “การกำจัดและรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกัน Covid-19 ให้ปลอดภัยและปลอดโรค” ให้ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันตนเองจากโรค Covid-19 โดย ดร.พีร์ จารุอำพรพรรณ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ด้วย

จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การสร้างชิ้นงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีนักวิชาการของงาน SRS เป็นผู้เชื่อมโยเนื้อหาและกิจกรรม ผ่านช่องทางการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ (On-Line Professional Learning Community; OPLC) ของครูผู้เข้ารับการอบรม

รายงาน : ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์
ปิยาภรณ์ วงศ์อักษร