ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ และคุณครู จากโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จ.แม่ฮ่องสอน ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขาเกษตรแบบยั่งยืน
จากโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน “ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ปทุมธานี ด้วยผลงาน "โรงเรือนเอื้องแซะ" เพื่อทดลองปลูก และควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวเป็นนวัตกรรมต้นแบบสำหรับการศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติของพรรณไม้หายากที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและคุณค่าทางจิตใจ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความผูกพันในท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป