จากการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท มาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ในปี 2562 มีโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ได้รับรางวัลจากการส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ และสามารถต่อยอดโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสู่การทำโครงการต่างๆ ดังนี้

     โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ชุดเตาซิไฟเออร์ผลิตแก๊สสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ขนาด 5.5 แรงม้า ของโรงเรียนเชตวันวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบควบคุมโรงเรือนไก่ไข่อัตโนมัติ ของโรงเรียนวัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Smart farming ของโรงเรียนพุทธโกศัย อ.เมือง จ.แพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลายและโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Health Chair ของโรงเรียนวัดปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถิ์

   นอกจากนี้สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ตนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไปจัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักและระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติในโรงเรียนส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการกล้าดี “กล้าดี จิตอาสา รักษ์ป่า สร้างรายได้” จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นใน 5 อันดับและได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท