ข้อตกลงการใช้งาน (Term of Use)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซด์ http://www.nstda.or.th และเว็บไซต์อื่นๆภายใต้สังกัดของ สวทช. ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
สวทช. ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมโดยจัดเก็บข้อมูลข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้วัตถุประสงค์ใน การดำเนินงานของ สวทช. หรือตามที่กฎหมายกำหนดโดยจัดเก็บจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโดยตรงและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ สวทช. ตามกฎหมายโดย สวทช. จะคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. มีการรวบรวม จัดเก็บ และนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เพื่อการให้บริการและหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ สวทช. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งขอความยินยอมผ่านทางอีเมล

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
สวทช. จะไม่เปิดเผย หรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สวทช. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลการเข้าถึง การทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฎิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. จะเปิดเผยการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเผยแพร่ผ่านทาง https://www.nstda.or.th/sims/ และผู้ใช้บริการประสงค์จะตรวจความมีอยู่ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้สามารถติดต่อมายัง สวทช.

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
สวทช. จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำรองขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยให้ยื่นคำร้องขอมายังผู้ควบคุมข้อมูลในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น สวทช.จะดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ สวทช. อาจปฏิเสธสิทธิได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกทำให้ไม่ปรากฎชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบบตัวผู้ใช้บริการนั้น

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลตามที่ สวทช. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซด์ https://www.nstda.or.th/sims/ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ทาง สวทช. กำหนด
1. ข้อมูลเบื้องต้น

(ก) แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำขึ้นเพื่อบังคับใช้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของ สวทช.
(ข) แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้บังคับกับพนักงาน หรือพนักงานโครงการของ สวทช. ลูกจ้าง บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทคู่สัญญา รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้น ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการธุรกร รมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สวทช.
(ค) ในกรณีที่ สวทช. ทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. จะทำการแจ้งล่วงหน้าไปยังเจ้าของข้อมูลผู้ใช้บริการให้ทราบก่อน 30 วัน ผ่านทางเว็บไซด์ของ สวทช. หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

สวทช. มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางเว็บไซด์ https://www.nstda.or.th/sims/ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบจัดการข้อมูลและกิจกรรมด้วย ว.และ ท.จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ประวัติการศึกษา
(2) การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำเนินการ


(ก) การติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐ
สวทช. จะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ โดยทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจแจ้งความประสงค์ให้ติดต่อโดยวิธีการอื่นใดมายัง สวทช. ได้

(ข) การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บของผู้ใช้บริการ เพื่อเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ต่าง ๆ อีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมจะจดจำได้ว่า ผู้ใช้บริการเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป

(ค) การเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร
ในการให้บริการผ่านทางเว็บไซด์ สวทช. ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้

(ง) บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซด์ (Log Files)
Log Files หมายถึง ไฟล์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวจ้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้บริการของ สวทช. ผ่านเว็บไซด์ https://www.nstda.or.th/sims/ มีการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกและระหว่างในการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยอัต โนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ซึ่งใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจระบุถึงแหล่งที่มาในการโพสต์หรือบุคคลที่โพสต์ได้ รวมถึงเว็บไซด์ที่เข้า – ออก ทั้งก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับความคอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงาน เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และระเบียบสำนักงานว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(จ) สวทช. ระบุข้อมูลที่มีการจัดเก็บผ่านทางเว็บไซด์ว่าเป็นข้อมูลที่ประชาชนมีสิทธิเลือกว่า
จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ สวทช. มีเว็บไซด์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผลและการดำเนินการตามคำขอนั้น โดยจะระบุด้วยอักษรสีแดง หรือกำกับด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) และในส่วนของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกว่าจะให้ หรือไม่ให้ ก็ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซด์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับสำนักงานโดยผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร หรือเข้ามาติดต่อในสถานที่ทำการของสำนักงาน เป็นต้น

3. การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
เว็บไซด์ของ สวทช. ไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใด

4. การรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง
สวทช.จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซด์ไปรวมกับข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งที่มาอื่น ๆ

5. การให้บุคคลอื่นใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นการอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้กระทำได้

6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
สวทช. จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ สวทช. จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว้นแต่เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นกรณีที่ไม่สามารถขอความยินยอมในขณะนั้นไ ด้ หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเข้าถึงและขอทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของต้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ได้ โดยกระทำผ่านทางเว็บไซด์

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. ได้กำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตามประกาศ สวทช. เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และระเบียบสำนักงานว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งการกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

(ก) การสร้างเสริมความสำนึกในความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุค คลให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงาน โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความตระหนักใ นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรของ สวทช. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ข) การกำหนดสิทธิและจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลา กรของสำนักงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการบันทึก รวมทั้งการสำรองข้อมูลในการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลา ที่เหมาะสมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

(ค) กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศทั้งหมดของสำนักงานที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ง) กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นการเฉพาะสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ หรือเป็นข้อมูลที่อาจกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน เช่น หมายเลขบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขประจำตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น

(จ) กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคค ลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี นั้น ต้องพึงตระหนัก และใช้ความระมัดระวังมากขึ้นกว่าปกติ

9. การติดต่อกับเว็บไซต์
ในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้ควบคุมข้อมูล: นายสุคมัย เหล่าวาณิชวัฒนา
ที่ตั้ง: เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
e-mail: sukamai.lao@nstda.or.th