รายชื่อโครงการกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 ของภูมิภาค YSC ภาคตะวันตก รอบรอบชิงชนะเลิศ (Project List)

รหัสโครงการ (Project Code) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) สถานะ (Status)
26YESW02173T
การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยหลักการเชิงสี
1. ธราดล จิตซื่อ
2. ชญนัทธ เทียมเมือง
1. วัลลภ คงนะ
2. สมพร บัวประทุม
มหิดลวิทยานุสรณ์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIW02048T
การประเมินไฟโตลิทของข้าว และความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายซิลิคอนด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์
1. ณัฐณิชา ยิ้มช้อย
2. วรนิษฐา ดวงดี
3. ดารินทรา วิจิตต์พันธ์
1. ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIW01447T
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส จากน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
1. ภูมิภัคร ทิชากรเวทย์
2. สุวิจักขณ์ แพ่งนคร
3. ธีรภัทร เหมพันธุ์
1. ฐิติพร ปัญญาชนะกุล
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YESW01007T
การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยการใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และการซึมผ่านซิลิกาแอโรเจล
1. พีรยา แซ่เจีย
2. คัณธรัตน์ พินพิสิทธิ์
3. ศุภกร วงษ์กุหลาบ
1. อุษา จีนเจนกิจ
2. สุพรรณ ยอดยิ่งยง
มหิดลวิทยานุสรณ์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMDW00902T
แนวคิดใหม่ในการออกแบบยาเปบไทด์สำหรับรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าจากลำดับกรดอะมิโนที่กำหนดความจำเพาะของแอนติบอดี้ต่อแอนติเจน
1. พีรดนย์ แซ่จึง
2. วาราดา จงจิระวงศา
3. ชัยดิฐ ลิ่มกาญจนโชติ
1. เกียรติภูมิ รอดพันธ์
2. ปีติ ธุวจิตต์
มหิดลวิทยานุสรณ์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMSW00682T
แผ่นกรองอากาศชีวภาพด้วยวุ้นจากสาหร่ายผมนางร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยถ่านกัมมันต์และอนุภาคเงินระดับนาโน
1. กัญญาณัฐ ศรีวิเชียร
2. ชามาณัฎฐ์ ด้วงเดช
3. กรกฎ สอนง่าย
1. มนัส สิทธิโชคธรรม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMAW00666T
การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการจำเเนกรูปเเบบรอยร้าวคอนกรีตโดยใช้มิติสาทิสรูปร่วมกับเครือข่าย DeepLabv3 และ UHK-Net
1. ศุภากร โพธิ์แก้ว
2. ณภัทร มณีศิลาสันต์
3. ศุภกิตติ์ สังข์ทอง
1. ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
2. สัณหจุฑา ถิรางกูร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YPEW00635T
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับออกซิเจนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของเเบตเตอรี่สังกะสี-อากาศด้วยวัสดุโครงข่ายโลหะ-อินทรีย์ที่ทำหน้าที่เป็นชั้นเเคโทดอากาศ
1. กฤติพงษ์ ประเทศ
2. ศิวกร ฟุ้งเฟื่อง
1. มนัส สิทธิโชคธรรม
2. กิตติพงศ์ ไชยนอก
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YENW00517T
ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดปริมาณสารอัตโนมัติแบบ 2 in 1 เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
1. ชัญญา จิรภาวสุทธิ์
2. ชนกนนท์ กองกันทะ
3. มัทธิว เหมะ
1. เกียรติภูมิ รอดพันธ์
2. ชาคริต สมานรักษ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCHW00431T
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารก่อภูมิแพ้เคซีนและไกลอะดีนในอาหารแบบพร้อมกันโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีชนิดไหลในแนวราบ
1. ศุภาวีร์ บรรเทิง
2. กชพรรณ สิงห์โห
3. อายะ พ่วงทรัพย์
1. ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
2. สุดเขต ไชโย
มหิดลวิทยานุสรณ์
อยู่ระหว่างการประเมิน