รายชื่อโครงการกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 ของภูมิภาค YSC ภาคใต้ รอบรอบชิงชนะเลิศ (Project List)

รหัสโครงการ (Project Code) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) สถานะ (Status)
26YCHS01331T
อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณกรดคลอโรจีนิกและคาเฟอีนในกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
1. อรอินทุ์ จันทบุรี
2. ณัฐนิชา อินทมะโน
3. อิสรีย์ ลีลาสินเจริญ
1. รัชนีกร จิรคุณากร
2. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน
หาดใหญ่วิทยาลัย
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YESS01320T
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของนอนวูฟเวนจากเส้นใยเซลลูโลสของหญ้าขจรจบที่มีต่อความสามารถในการดูดซึมน้ำมัน เพื่อประยุกต์เป็นแผ่นดูดซับคราบน้ำมันในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม
1. นฤสรณ์ นุ่นชูผล
2. พวงชมพู เรืองคริ้ง
3. พิมพ์ระพี แร่ทอง
1. ภาวิณา หะเทศ
2. หนึ่งฤทัย เกียรติพิมล
สภาราชินี จังหวัดตรัง
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YENS01092T
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยควบคุมอัตโนมัติสำหรับผลิตพริกไทยแดงเกรดพรีเมี่ยม
1. วรรณธนา วงค์ศรีชา
2. พัทธนันท์ สุขช่วย
1. พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
2. อาภาศรี ชุ่มชื่น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMAS01045T
การศึกษารูปแบบของลูกเต๋าประหลาด n หน้า สำหรับบางค่า n
1. สรัลรัตน์ ปจันทบุตร
3. เตวิช เตชะวิศวกิจ
1. ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
2. รัชนิกร ชลไชยะ
ภูเก็ตวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMSS01018T
ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส และเจลาตินต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟลาวร์กล้วย
1. วรัญญา พงษ์สุวรรณศิริ
2. ยัสมีน อีบุ๊
1. ภควรรษ ทองนวลจันทร์
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMSS00863T
การปรับโครงสร้างจุลภาคของคาร์บอนรูพรุนจากชีวมวลให้เป็นกราฟีนแบบหลายชั้นสำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
1. ธารธรรม ระฆังทอง
2. ปณิตา สุวรรณโน
3. ปานแก้วตา มิ่งขวัญ
1. ผกากรอง โยธารักษ์
2. อุเทน ทับทรวง
เบญจมราชูทิศ
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCSS00562T
EyeCareYou - แพลตฟอร์มทำนายระยะภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
1. โซฮารา มะหะหมัด
2. ภริม บุญเพิ่ม
3. อานัส สุยี
1. รุ่งนภา บุญธรรม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YPES00256
พลศาสตร์การเคลื่อนที่ของใบพัดแมลงปอ
1. ก้องกิดากร ทองมี
1. ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด
เบญจมราชูทิศ
อยู่ระหว่างการประเมิน