รายชื่อโครงการกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 ของภูมิภาค YSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบรอบชิงชนะเลิศ (Project List)

รหัสโครงการ (Project Code) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) สถานะ (Status)
26YENU02337T
กำแพงตลิ่งป้องกันน้ำแบบพ๊อปอัปอัติโนมัติ v.3
1. พิริษา โพธิ์เสนา
2. ณัฐภาส ศรีอารักษ์
3. อดิลักษณ์ หอมอ่อน
1. ศิลปกรณ์ จันทไชย
2. สุธิดา อรรคสังข์
ปิยะมหาราชาลัย
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMDU02113T
การพัฒนาเซ็นเซอร์กระดาษในการตรวจวัดไมโครอัลบูมินในน้ำปัสสาวะโดยใช้กระดาษ ไมโครฟลูอิดิกร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้ image processing เพื่อวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น
1. เบญญาภา ปลายเนตร
2. ปิ่นมุก พจนา
1. ธีระวุฒิ จันทะพันธ์
2. จินดา โพนะทา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YESU01954T
การใช้เฟอร์โรฟลูอิดส์เพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำ
1. ญาณิศา สมสอาด
2. ศุภิสรา เเซ่อึ้ง
3. พศวีร์ อาจหาญ
1. สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
2. เจตนิพิฐ แท่นทอง
ศรีสะเกษวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCHU01904T
การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดไข่ยุงลาย(Aedes)โดยการยับยั้งระยะเอ็มบริโอและการสลายไคทินด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอเพื่อประยุกต์ใช้ในรูปแบบน้ำมันหยดที่ต้านการเกิดออกซิเดชัน
1. ปพิชญา ไชยจันทร์
2. สุนันทินี พุทธกุล
1. ศรัญญา วงษ์ศิลา
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMSU01772T
เครื่องแปรรูปขวดพลาสติกเป็นเส้น Filament สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
1. ณภทร ศรีสุรักษ์
2. พงศภัค วิชัย
3. อาทิติยา เสียงเพราะ
1. จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์
เขมราฐพิทยาคม
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIU01386T
การผลิตอาหารสำเร็จรูปซีเรียลบอลจากดักแด้ไหม
1. ฐิติมาพร ทองบุตร
2. นรากร นนทะมาตย์
3. ณิศวรา นระแสน
1. สุริยา โพธิ์เปี้ยศรี
2. ชุมพล ชารีแสน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIU01068T
การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตและลดอัตราการตายก่อนระยะผสมพันธุ์ของตั๊กแตนปาทังก้า
1. ศิวาวุธ คำอินทร์
2. เอนกชาติ กาญจนศิริรัตน์
1. ธีระวุฒิ จันทะพันธ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMAU01020T
การศึกษาความสัมพันธ์ของพิกัดจุดตกกระทบของรังสีแสงที่ออกจากจุดกำเนิด กับเส้นสะท้อนและแกนx เมื่อกำหนดสมการเส้นสะท้อนความชันเป็นค่าลบต่างๆและรังสีแสงออกจากจุดกำเนิดด้วยมุมต่างๆ
1. พงศ์เดช งามจิตร
2. ศุภกฤต ชนะเคน
1. ศราวุฒิ คล่องดี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCHU00328T
การพัฒนาเทคนิคตรวจวัดครีเอตินินโดยการเปลี่ยนสีบนกระดาษโอริกามิเพื่อวัดสภาวะการทำงานของไต
1. ณัฐวรา คูณแก้ว
2. ชิติพัทธ์ ภูคำศักดิ์
3. ศิริณัฐกานต์ สุรวิทย์
1. มะลิวรรณ อมตธงไชย
ลือคำหาญวารินชำราบ
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YPEU00263T
การศึกษาการสร้างอุปกรณ์สะท้อนแสงพลาสติกที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับใช้ในงานสำรวจอวกาศ
1. รัชนีกร อรัมสัจจากูล
2. พรรณพิไล ตังสุข
3. พิชชานันท์ จันทร์เอียด
1. ธีรวัฒน์ ภิรมจิตรผ่อง
ลือคำหาญวารินชำราบ
อยู่ระหว่างการประเมิน