รายชื่อโครงการกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 ของภูมิภาค YSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบรอบชิงชนะเลิศ (Project List)

รหัสโครงการ (Project Code) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) สถานะ (Status)
26YESE02135T
การสร้างโพรงนกเงือกเทียมโดยจำลองอุณหภูมิและความชื้นจากโพรงนกเงือกธรรมชาติ
1. กิตติภูมิ เอนกธนะสุวรรณ
2. วรภรณ์ วงค์พิลา
3. พัทธ์ธีรา อิ่มแสง
1. กิตติกรณ์ หงษ์ยิ้ม
2. สุจิตตรา เจนงาน
ปากช่อง
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YPEE02111T
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของวัตถุในทางทราย
1. สิริกร เหล่าสกุลไทย
2. จิราพัชร สินสวัสดิ์
1. มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์
2. รวิวรรณ กองมาศ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCHE01983T
การศึกษาและพัฒนาสมบัติของบีดอัลจิเนตคอมโพสิตเพื่อใช้ในการกักเก็บและปลดปล่อยสารฟลาโวนอยด์
1. อนุวัฒน์ นามหมื่นไวย์
2. ปรีญาภัทร จันทร์ภิรมณ์
3. ศุภิสรา กองเกิด
1. ยุวธิดา ปักโคทานัง
2. ประภากร บุญเสมอ
บุญวัฒนา
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIE01290T
การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีน และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของไข่ผำ(Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) สำหรับแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน
1. ปานระพี ดียิ่ง
2. ภูมิรินทร์ วิผาลา
3. ภูวเนศวร์ ร่วมศรี
1. ภูวนัย ดอกไธสง
2. อารีรัตน์ ใจกล้า
จอมพระประชาสรรค์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YENE01081T
เครื่องสำรวจกู้ชีพแบบควบคุมระยะไกล: นีมาโทดรอยด์
1. ชิษณุพงศ์ คงกระพันธ์
2. ชุติพนธ์ ประจักษ์ธีรนนท์
3. ภูนรินทร์ บรรดาพิมพ์
1. นฤพล จันคำ
2. วชรภูมิ​ เบญจ​โอฬาร​
ราชสีมาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIE01029T
การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเมือกของผักพื้นบ้านเพื่อใช้เป็นสารให้ความคงตัวในสารนำสีของผลิตภัณฑ์สีน้ำ
1. ปัณดา ม่วงนาค
2. ณิชาภา เลิศอมรวณิช
3. กวินนา ตามแต่รัมย์
1. ปาริฉัตร นริศยาพร
สุรนารีวิทยา
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YESE00810T
เครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอัตโนมัติ
1. ฐิติภัทร จรภักดี
2. พัฒนพงษ์ พุทธะ
3. กรวรรณ ศิริศรีมังกร
1. ปาริฉัตร นริศยาพร
สุรนารีวิทยา
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMSE00728T
การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มชีวภาพจากฟางข้าวที่ผสมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
1. วิภาวรรณ ภิรมย์จันทร์
2. คณิษฐ์ชญา หมาดทิ้ง
1. วัชราภรณ์ แสนนา
2. รพีพร ตะเคียนราม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
อยู่ระหว่างการประเมิน