รายชื่อโครงการกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 ของภูมิภาค YSC ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบรอบชิงชนะเลิศ (Project List)

รหัสโครงการ (Project Code) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) สถานะ (Status)
26YBIN01692T
การติดตามและประเมินภาวะเครียดจากคลื่นเสียงภายในรังของผึ้งโพรง (Apis cerana) และผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้ในท้องถิ่นเพื่อป้องกันการทิ้งรัง
1. ธนกร สาคุณ
2. พิธิวัฒน์ ฉิมพลี
3. วิทวัส เทสมุทร
1. สุธิพงษ์ ใจแก้ว
2. เกียรติศักดิ์ อินราษฎร
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIN01681T
การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกลีบดอก เกสร รากบัว ก้านบัว จากดอกบัวหลวง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโพรไบโอติกคีเฟอร์น้ำดอกบัวหลวง
1. ภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล
2. ปพิชญา นาคพน
3. วิรดา ฤทธิคุปต์
1. ธีร์นวัช นันตา
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMSN01622T
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตและสารเคมี จากไบโอชาร์เศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับเยื่อปอสา
1. ชวกร สงจันทร์
2. ชัยรัศศ์ รัตนสายใย
3. กรกรัณย์ ต้นพิริยะพงษ์
1. จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMSN01434T
การพัฒนาแผ่นอนามัยออร์แกนิกจากเส้นใยพืชเคลือบสารสกัดมะขามป้อม
1. สิริอาภา ปันทุราภรณ์
2. สิริปภา ปันทุราภรณ์
1. จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCHN01212T
การศึกษาและพัฒนาสารตรวจลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุที่ไม่มีรูพรุนโดยใช้สมบัติของสารลดแรงตึงผิว
1. จุฬาลักษณ์ สังขวลี
2. นภัส โกสินทรานนท์
1. แคทลียา สมแปง
ยุพราชวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMDN00976T
การศึกษาการทำความเย็น ด้วย Thermoelectric Effect เพื่อใช้ในการบำบัดกล้ามเนื้อแบบประคบเย็นสำหรับนักกีฬา
1. เยาวดี แซ่เห่อ
2. ภัทรธิดา พรสุขภาพ
1. ธนกฤต เลิศล้ำ
2. อัญชลี เลิศล้ำ
ขุนยวมวิทยา
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMDN00607T
โปรแกรมปรับท่าทางการนั่ง เพื่อลดปัญหาภาวะ office syndrome
1. พชร ทรัพย์บำเรอ
2. ชัญญา ศิริพิพัฒนมงคล
3. ปิยมน นวลใส
1. จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์
2. จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YESN00515T
การเพิ่มประสิทธิภาพคาร์บอนกัมมันต์จากมูลโคเพื่อการดูดซับไนเตรท
1. ฐิติวรดา พรมภาพ
2. พิมพ์มาดา จ๊อดดวงจันทร์
3. จิรัชญา จรเอ้กา
1. เพื่อนจิต สิงห์เผ่น
2. สุกัญญา จันทรัตน์
เฉลิมขวัญสตรี
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMAN00289T
ลำดับเลขคณิตกับการผลิตชะลอมพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาไทยลดการใช้วัสดุ
1. ภูริณัฐ หนักตื้อ
2. ดาราวีร์ ปัญญา
3. ศิรภัสสร อิ่นคำ
1. อรรถกานต์ วงศ์ใหญ่
2. จินตนา แสนงาย
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCSN00117T
การประเมินความสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ Machine Learning
1. ชนัญธิชา ปัญญาสงค์
2. นวพร ยางผสม
1. ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
อยู่ระหว่างการประเมิน