รายชื่อโครงการกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 ของภูมิภาค YSC ภาคกลางและภาคตะวันออก รอบรอบชิงชนะเลิศ (Project List)

รหัสโครงการ (Project Code) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) สถานะ (Status)
26YMSC01808T
การใช้แผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการหมักคอมบูชาในการพัฒนาเป็นต้นแบบวัสดุปลูกทดแทนพลาสติก
1. จิตราภรณ์ โดยอาษา
2. ศุภัชญา หนูเล็ก
1. นพดล แกมเพชร
2. ศุภกร ไทยมา
นครนายกวิทยาคม
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCSC01375T
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อตรวจหาเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (M. Tuberculosis) จากการตรวจเสมหะด้วยวิธี Acid-Fast Bacillus (AFB) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
1. ปัณณธร ขุนโหร
2. ปีระกา พวงทอง
1. วิเชียร ดอนเเรม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIC01167T
การใช้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันของแบคทีเรียประจำถิ่นและ B. subtilis เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินด้วยกระบวนการ MICP
1. ณัฐกร ชูกำเนิด
2. ศุภณัฐ บุญช่วย
3. ศรัณยพงศ์ จำเริญนุสิต
1. อาจรีย์ ธิราช
2. ศิริพร สันติวรพงศ์
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIC01139T
เอนไซม์ขนาดเล็กเพื่อการย่อยสลายพลาสติกพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET)
1. วิรัลพัชร จิรัฐิติเจริญ
2. ปวรวรรณ ไชยวงศ์
3. อภิปรียา ปวบุญสิริวงศ์
1. อาจรีย์ ธิราช
2. ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCHC00852T
การศึกษาคุณสมบัติและความหนาที่เหมาะสมของชั้นน้ำที่ก่อตัวบนพื้นผิวทองคำเชิงทฤษฎีโดยการจำลองพลวัตและกลศาสตร์เชิงโมเลกุลตามแบบกลศาสตร์ดั้งเดิมเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษาเคมีเชิงดาราศาสตร์
1. วรชน พรหมชัยศรี
2. จิรทิปต์ เจตน์มงคลรัตน์
1. อุกฤษ เกเย็น
2. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIC00841
โครงข่ายประสาทเทียมเชิงกราฟโดยใช้การทำนายปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนสำหรับการรักษามะเร็งแบบตรงเป้า
1. จิรัฎฐ์ เจียรนัยพานิชย์
1. ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์
ร่วมฤดีวิเทศศึกษา
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YENC00828T
การพัฒนาหุ่นยนต์ปีนป่ายเสาทรงกระบอกเลียนแบบกิ้งกือโดยใช้การหมุนของล้อไมโครสไปน์
1. นราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ
2. เปมิกา ฟง
1. ศรัณย์ นวลจีน
2. เกรียงกมล สว่างศรี
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YESC00766T
การเพิ่มความแข็งแรง ความเหนียว และการทนน้ำของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ พร้อมสารสกัดธรรมชาติเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสด
1. วิชญาพร วุฒิภาพ
2. ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน
1. จันทร์จิรา มณีสาร
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YPEC00524T
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์โรตารี่ไอออนิกที่มีการหมุนของอิเล็กโทรดทั้งสองขั้ว
1. วงศ์วรัณ อุปวงษ์
2. ตรีทเศศ อ่ำทุ่งพงศ์
1. ปริญญา ศิริมาจันทร์
2. เทพรักษ์ วี ปาลมา
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCHC00490T
การสังเคราะห์คาร์บอนดอตจากกากมันสัมปะหลังเพื่อใช้ทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร
1. นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี
2. รวิสรา โชคดีพาณิชย์
1. สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
2. กนกอร เวชกรณ์
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMAC00340T
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายความหนาแน่นของรากข้าวโพดหวานในแปลงปลูกสามมิติเพื่อคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
1. จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย
2. วชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร
1. อธิราช เล้าหเรณู
2. พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YCSC00206T
การพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่องในการทำนายภาวะสมองเสื่อมด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง
1. กันตินันท์ ไหลประเสริฐ
2. ชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า
1. คเณศ สุเมธพิพัธน์
2. ศุภวิชญ์ คงวุฒิคุณากร
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YBIC00203
การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเข้าทำลายเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ของแบคทีรีโอฟาจไมโอไวรัส
1. จิรัชญาดา คงสมบูรณ์
1. เบญญพร พัฒน์เจริญ
2. อุดม แซ่อึ่ง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YMAC00132T
การสร้างระบบเข้ารหัสแบบกุญแจ โดยใช้กรุปของเกมบันไดอามิดากุจิ
1. กฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล
2. ภูริช ลามศรีจันทร์
1. วสนนท์ พงษ์สวัสดิ์
2. คเณศ สุเมธพิพัธน์
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน
26YPEC00028T
ถ่านกัมมันต์จากแกลบข้าวเหนียวภายหลังการดูดซับสารสีย้อมเมทิลีนบลูสำหรับการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวด
1. ณัฏฐวรณัน สุวัฒนะพงศ์เชฏ
2. ธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์
3. จิตติญาดา สุรวัฒนวิเศษ
1. สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
2. ธนกร ความหมั่น
กำเนิดวิทย์
อยู่ระหว่างการประเมิน