รายการบทคัดย่อ (Abstract List)

ปี (Year) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract Detail)
2562
แผ่นปิดแผลจากเส้นใยเซลลูโลสชีวภาพจากใยกล้วยและผักตบชวาเเละเปรียบเทียบการดูดซับน้ำ
- กมลชนก บูรณวัฒน์
- เอกวุฒิ อับดุลเล๊าะ
- มนฑกาน อรรถสงเคราะห์
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “ แผ่นปิดแผลจากเส้นใยเซลลูโลสชีวภาพจากใยกล้วยและผักตบชวาเเละเปรียบเทียบการดูดซับน้ำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นปิดแผลที่ทำ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การเปรียบเทียบหาสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกพืชตระกูลส้ม เพื่อหาประสิทธิภาพในการเร่งความยาวของเส้นผม
- จิดาภา แสงจันทร์ผ่อง
โยธินบูรณะ
ปัจจุบันผู้คนมี ความใส่ใจในด้านสุขภาพและปัญหาของเส้นผมมากขึ้น ซึ่งปัญหาของเส้นผม อาทิ ผมร่วง ผมหงอก ผมยาวช้า ผมแห้งแตกเสีย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การประดิษฐ์ราวตากผ้าอัจฉริยะที่มีผลต่อความสะดวกสบายในการป้องกันเสื้อผ้าเปียก
- วนิดา งานเกื้อกูล
- ณิชาภัทร ลู่ต่าม
- ปวีณนุช ลิ้มธนะกุล
- ณพล มณีพงษ์
ภูเก็ตวิทยาลัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพื่อป้องกันเสื้อผ้าเปียก 2).เพื่อศึกษาวิธีการและกลไกการทำงานของราวตากผ้าอัจฉริยะ โดยใช้ห (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การศึกษาประสิทธิภาพเส้นใยสังเคราะห์จากกระดาษ
- ภาสิณี บุญชู
- ขวัญมนัส สวัสดี
- วสุธา บุญชู
- ทัศนียา มาตุการักษ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงไปอย่างมาก ซึ่งทรัพยากรหลักๆคือป่าไม้ ต้นไม้มีความสำคัญต่อก (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การศึกษาประสิทธิภาพการเพิ่มคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่สีเขียว
- ฉัตร​า​ภรณ์​ นิติภัก​ดิ์​
- บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล
วารีเชียงใหม่
เมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ประสบกับปัญหาฝุ่นละอองในอากาศหนาแน่นเกินค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ค่า AQI (air quality index) สูงเป็นอันดับต้นๆข (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
คอนโดเพาะเลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำ
- ธีรวุฒ ขุนเหล็ม
- นรากร ประคำศรี
ตะโหมด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง คอนโดเพาะเลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างคอนโดเพาะเ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติภายในโรงอาหาร
- สิทธิพร แสงอาทิตย์
- มงคลชัย ทองทับ
- ณัฐวัชร โตสัจจะ
- ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ
ปทุมวิไล
โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณโรงอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยระบบนี้จะใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
จังหวะดนตรีสร้างสรรค์ด้วยขั้นตอนวิธีของยูคลิด
- ณัฐมล ดีภา
- ชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่
- น้ำหนึ่ง อินทสนธิ์
- มนตรี บัดปัน
- จินตนา แสนงาย
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
การศึกษาขั้นตอนวิธีของยูคลิดในการนำมาประยุกต์ใช้กับจังหวะของดนตรีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจังหวะดนตรี โดยใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิด และสร้างโน้ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
ประสิทธิภาพของการสกัดสารอัลลีโลพาทีจากหญ้าดอกขาวในตัวทำละลายที่ต่างกัน
- กษิดิศ ลือชา
- มนัสนันท์ แก้วมาลา
- วรรณิดา เขื้อสุริยา
- สุวรรณา ธิมา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
บทคัดย่อ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชของสารสกัดอัลลีโลพาทีจากหญ้าดอกขาวในตัวทำละลายที่ต่างกันคือ น้ำกลั่น เฮกเ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
ระบบดูแลแปลงผักสวนครัวอัจฉริยะ
- ณฐกมล สำราญสุข
- ธนพนธ์ หริเลิศรัฐ
- ศุภากร เจี่ยสกุล
- ณพล มณีพงษ์
ภูเก็ตวิทยาลัย
โครงงานการสร้างระบบดูแลแปลงผักสวนครัวอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบดูแลแปลงผักสวนครัวที่ทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและแรงงานในการดูแล ใช้น้ำอย่าง (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
โปรเจก PM 2.5
- วรุณ วรภู
- อภิสิทธิ์ เลิศมาลัยมาลย์
- บุญญิกา ทุ่งปรือ
ปัญญาวิทย์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง PM2.5 Project© มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่นพิษในบริเวณนั้นว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ 2.เพื่อศึก (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
จีโอพอลิเมอร์จากโพลิสไตรีนเพื่อทดแทนวัสดุก่อสร้าง
- ธีวรา สมศรี
- จิตรา จรัลพรรัตนกุล
- ภัทรดา สุวรรณทรัพย์
- ปัณณวิชญ์ ซาไข
ทองผาภูมิวิทยา
จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างวัตถุดิบที่มีซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) เป็นองค์ประกอบกับสารละลายด (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การพัฒนาสารกั้นสีจากแป้งที่ได้จากหัวแป้งในท้องถิ่น เพื่อการพิมพ์ผ้าแบบรีซีสต์ในอุตสาหกรรมครัวเรือน
- วาสนา จันทร์เต็ม
- ณัฐภัทร วงค์เพ็ญ
- เกียรติศักดิ์ อินราษฎร
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในการใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกาย เคหะสิ่งทอที (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของประชากรผึ้งหลวงในสภาวะความเป็นเมืองด้วยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะละอองเรณูกับภาษาผึ้ง การติดตามด้วย RFID Tag การศึกษาโพรพอลิส การศึกษานํ้าผึ้ง การศึกษาพยาธิสภาพและการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์
- วิวรรษธร ฐิตสิริวิทย์
- ปิยภพ พาณิชผล
- ณัฐวุฒิ ไพศาลวิโรจน์รักษ์
- จุฑามาศ ยิ่งประทานพร
อัสสัมชัญ
จากปัญหาการลดจํานวนของประชากรผึ้งทั่งโลก และการเกิดปรากฏการณ์รังผึ้งล่มสลาย คณะผู้จัดทํา จึงทําการศึกษาปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของการลดลงของผึ้ง และการเ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
เครื่องโจกครามสกล
- ศิวกร ไตรยราช
- สิรภพ นาคพันธ์
- เสาวรจนี จันทวงศ์
- ชลฤชา คะสาราช
สกลราชวิทยานุกูล
ผ้าย้อมครามสกลนคร ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาประณีตศิลป์มีมาแต่โบราณมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเรื่องกลิ่นและสี รวมทั้งยังสามารถป้องกันเชื้อราไม่ก่อให้เกิดการหมักห (มีข้อมูลเพิ่มเติม)