รายการบทคัดย่อ (Abstract List)

ปี (Year) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract Detail)
2561
การศึกษาพันธุศาสตร์ของปลา Kamfa ในกลุ่มปลาหมอผสมข้ามพันธุ์
- อธิย์รัช วศินพงศ์ธนัช
- ภัทร์วศิน วศินพงศ์ธนัช
- วิศรุต วงศ์อินทร์
- ปิยะ ไชยอ้าย
- วีรพิชญ์ ศรีคำแซง
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
ปลาหมอสี Kamfa เป็นปลาที่มีลักษณะปรากฏสวยงาม เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยขั้นตอนซับซ้อน เพื่อให้ได้ปลาที่มีความโดดเด่นด้านสรีระ ลวดลาย และสีสันสวยงาม (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
-
- เอกรัตน์ รุ่งศรีสุทธิวงศ์
- นรัญญา รุจนเวชช์
- ขุนทอง คล้ายทอง
- ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
-
2561
ฤทธิ์ของสารสกัดกาฝากต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
- ชนกนันท์ ศิริสุข
- ธิยาภรณ์ ศรีเมือง
เบญจมราชูทิศ
โครงงานเรื่องฤทธิ์ของสารสกัดกาฝากต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกาฝากต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย โดยน (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
การศึกษารูปแบบของผลรวมของลำดับของผลคูณลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตกับหน่วยจินตภาพยกกำลัง n เมื่อ n คือจำนวนนับ
- กนกรินทร์ สังขารา
- สวรส สิงห์อินทร์
- ภาวินี นกแก้ว
- วิฑิตพงค์ พะวงษา
- ปรารถนา เมืองแก้ว
สภาราชินี จังหวัดตรัง
จากการศึกษาบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนและมีความสนใจที่จะประยุกต์บทเรียนจำนวนเชิงซ้อนเข้ากับลำดับและอนุกรม คณะผู้จัดทำจึงทราบถึงความยุ่งยากในก (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
กระเป๋าอัจฉริยะ
- ชนากานต์ ชวดชุม
- อรพรรณ ชูช่วย
- ตะวัน มิลำเอียง
- สิริมนต์ ประดับ
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บทคัดย่อ เนื่องด้วยการเดินทางของผู้พิการทางสายตา ในสถานที่ทั่วไป เช่น ถนน ทางเท้า บริเวณชุมชน มักมีสิ่งกีดขวางอยู่โดยรอบเสมอ และพวกเขาเหล่านั้นใช้ไม้ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
กำหมุนแยกสาร
- ธวัชรพรรณ ยามี
- เทวราช วงศ์หาญ
- พชร วัฒนะนุกูล
- แววดาว รู้เพียร
- อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์
บุญวาทย์วิทยาลัย
เครื่องหมุนเหวี่ยงพลังงานมือจากแนวคิดของเล่นพื้นบ้านไทย “กำหมุน” นั้นเกิดขึ้นมาจากการที่คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนชนบทในเขตทุรก (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ของรังนกนางเเอ่นเเท้เเละเทียมเพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์พิสูจน์เอกลักษณ์รังนกต้นเเบบ
- ธีรภาพ กิจธนากำจร
- ศุภวิชญ์ แจ่มประไพ
- ปิยะวัฒน์ วัฒโน
- ณัฐพล กลิ่นพุฒ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ปัญหาการหลอกลวงและการเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกันมากในทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทางผู้จัดทำได้พบกับข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายรังนกปลอมเกิ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการกำจัดไรไข่ปลาในเห็ดบด
- ศุภาพิชญ์ ชินคีรี
- สุนันทา แดนดงเมือง
- ณิชากร สงวนกลิ่น
สมเด็จพิทยาคม
ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 1. การเตรียมการทดลอง 1.1 การเตรียมเส้นใยเห็ดบด (L. squarrosulus) นำหัวเชื้อเห็ดบดมาทำการเพาะเลี้ยง 2 วิธี คือ 1.1.1 นำเส้น (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
การพัฒนาวัสดุกรองเซรามิคจากเปลือกไข่และดินขาวที่เสริมประสิทธิภาพการดูดซับด้วยวัสดุพรุนสังเคราะห์จากแกลบข้าวสำหรับเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก
- เบญจภรณ์ ขำทับทิม
- ทิฆัมพร เศรษฐวนิช
- ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ในสมัยก่อนนั้น การทำน้ำให้สะอาด จะใช้วิธีการต้มเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันการต้มน้ำ เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง และไม่ได้การันตีถึงความสะอาดของน้ำ จึงได้มี (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร
- ชินพัฒน์ อ้อนประเสริฐ
- วรภัทร ปัดสี
- สุทธินัน จันทร์แวว
มารีวิทยากบินทร์บุรี
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวเกษตรกรในเรื่องการฉีดพ่นสาร
2560
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมินิเอ็กทรูเดอร์เพื่อผลิตฟิลาเมนท์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ
- ภัททิยา พิบูลจินดา
- ภาณุพงศ์ ภูทะวัง
- ศรัณย์ นวลจีน
กำเนิดวิทย์
การพิมพ์สามมิติ เป็นนวัตกรรมที่มีการประยุกต์และนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น ในอุตสาหกรรม มีการสร้างแม่พิมพ์ชิ้นส่วนของรถยนต์ หรือในวงการแพทย์ มีก (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
โต๊ะทำงานไม้
- ศุภกิตติ์ ชื่นชม
- ธีรวัจน์ สุขรัตนอังกูร
- พีระ บุญฉลาด
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ไม้ เป็นวัสดุแข็งที่ทำจากแก่นลำต้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประโยชน์ของไม้มีมากมาย เช่นใช้สร้างบ้าน และงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น แม้ประโยชน์ข (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2560
กระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากเปลือกผลไม้เขตร้อนและผักตบชวา
- กันติทัต สวัสดิ์วุฒิกุล
- ธีรัช เตมียสถิต
- สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
กำเนิดวิทย์
Thailand, as well as most countries in Southeast Asia, is an agricultural country, over 50 percent of its population lives by agriculture. Therefore, (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
ภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากชานอ้อย
- สราวุฒิ กล่อมกระโทก
- ณัฐวดี นามวงค์
- รัชนี อินทหอม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โครงงานนี้มุ่งเน้นคิดค้นเกี่ยวกับการผลิตภาชนะจากแหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ โดยเป็นโครงงานเชิงทดลองซึ่งจะเลือกใช้ชานอ้อยที่สามารถหาได้ง่ายต (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2561
การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่ ของสารสกัดใบฝรั่งเพื่อการยับยังเชื้อ Steptrococus mutane และ Candida Albicans
- ปรีชญาพร ไชยอ้าย
- สวิชญา เวียงเงิน
- ณิชา พูลโภคะ
- ปิยะ ไชยอ้าย
- สุพร จารุมณี
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่ผสมสารสกัดใบฝรั่งเพื่อยับยั้งเชื้อStreptococcus mutans และ Candida albicansโดยมีสารสกัดจากใบฝร (มีข้อมูลเพิ่มเติม)