รายการบทคัดย่อ (Abstract List)

ปี (Year) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract Detail)
2562
การผลิตแผ่นลอกลายพิมพ์นิ้วมือจากธรรมชาติสำหรับใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
- รุ่งนภา นาทุ่งมล
- ธนศักดิ์ เจริญธรรม
อนุกูลนารี
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผลิตแผ่นลอกลายพิมพ์นิ้วมือจากธรรมชาติสำหรับใช้ในงาน นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการศึกษาใช้พืช 3 ชนิด ได้แก่ น้ำย (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
เทอร์โมฟิวส์คูรีแบบเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ
- ณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล
- ภูริ โพธิ์พรม
- ดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ
- สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
- มิญช์ เมธีสุวกุล
กำเนิดวิทย์
ในปัจจุบัน ฟิวส์และเบรกเกอร์ถูกใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ฟิวส์และเบรกเกอร์ต่างก็มีข้อเสีย ดังตัวอย่างเช่น ฟิวส์เป็น (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาผลกระทบจากการรุกล ้าของ น ้าเค็มในแม่น ้าท่าจีนตอนล่าง
- สุเมธา ฟาง
- ลภัสรดา องค์เทียมสัคค์
- สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตที่ ส้าคัญในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยในประเทศไทย (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายเคลือบวัสดุนาโนย้อมสีธรรมชาติแบบผงจากฝักคูน
- พิราอร สงวนทรัพย์
- ขนิษฐา ต้นพุฒ
- ยอเกียรติ ทำทอง
- ธงชัย แซวจันทึก
- ศิริพร ไชยมาศ
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายเคลือบวัสดุนาโนย้อมสีธรรมชาติแบบ ผงจากฝักคูน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากา (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
วัสดุคลุมแปลงผักจากกระดาษเคลือบยางพารา
- ชนิกานต์ กุลท้วม
- นันทนัท ชุ่มใจ
- ชลฎา การัตน์
- พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คนไทยในยุคปัจจุบันมักจะทำการเกษตรเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็น เกษตรการเพาะปลูกเพื่อขายสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือเกษตรการเพาะปลูกภายในครัวเรือนเพื่อประหยัด (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
การขึ้นรูปแผ่นวัสดุเปลี่ยนสถานะจากน้ำมันถั่วเหลืองโดยมีฉนวนเพอร์ไลต์เป็นวัสดุดูดซับด้วยเทคนิคการอัดแพร่แบบสุญญากาศเพื่อใช้เป็นผนังบ้านเรือน
- ปาณิศา จิรถาวรกุล
- พัทธ์ธีรา ทรัพย์วิทยานนท์
- ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
1
2562
โครงการเพื่อการทดสอบ
- สุคมัย เหล่าวาณิชวัฒนา
- ที่ปรึกษาวรรัตน์ คงสมัย
พิษณุโลกพิทยาคม
1
2562
1
- ปาณิศา จิรถาวรกุล
- ที่ปรึกษาวรรัตน์ คงสมัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
1
2562
การศึกษาอัตราส่วนในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิสมีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแซนโทโมแนส แอกโซโนโพดิส ที่ก่อให้เกิดโรคแคงเกอร์ในต้นมะเขือเทศพันธุ์ราชินี
- ชุตินาถ ชัยศาสตร์
- อรพรรณ สิทธิไกรพงษ์
- อรุณรุ่ง รัตนวราหะ
- สุวพิชญ์ เกษมสุข
- นิศารัตน์ ทาพันธ์
สตรีอ่างทอง
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การศึกษาอัตราส่วนในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิสที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแซนโทโมแนส แอกโซ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2562
โครงการเพื่อการทดสอบ
- สุคมัย เหล่าวาณิชวัฒนา
- กนกวรรณ สังข์ทอง
พิษณุโลกพิทยาคม
Project For Test