รายการบทคัดย่อ (Abstract List)

ปี (Year) ชื่อโครงการ (Project Name) ผู้พัฒนา (Owner) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) โรงเรียน (School) เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract Detail)
2563
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย
- ณฐกร รุ่งโรจน์
- ณรรถกฤษ ธีระรัชชานนท์
- วิชญ์พล พลายงาม
- เดี่ยว ใจบุญ
มหิดลวิทยานุสรณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) เกิดการระบาดครั้งแรกในเดือ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเกลือ และระยะเวลาต่อประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซมจากครั่ง , ถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธรเบอร์ 1 , กระชายดำ และว่านหอมแดง
- สิริญาพร ฟังเร็ว
- เบญญา สุโขชัยวานิช
- ชาลิสา สุธาพจน์
- ยุวดี แสนทรงสิริ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายเกลือและระยะเวลาต่อการติดสีโครโมโซมระหว่างสีย้อมโครโมโซมจากครั่ง ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
สมาร์ท อควาโปนิกส์
- จารุวิทย์ แสนทวีสุข
- ยุพาพรรณ วรรณสาย
เบ็ญจะมะมหาราช
โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักในระบบอควาโปนิกส์โดยใช้อาดุยโน่ควบคุมการทำงาน และเพื (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าไม่จำกัดพื้นที่
- มูฮัมหมัดอาริฟีน นอ
- ศิวรา ขาวเชื้อ
- กัฟลัน สาเม๊าะ
- ฟัยซอล เปาะแต
สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวน และกรีดยาง เป็นต้น ซึ่งอาชีพที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอาชีพที่มีวัชพืชเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้คนที่ประก (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
สกอร์บอร์ดอัจฉริยะ
- อัฟฮัม บือราเฮ็ง
- วาริช ชูอ่อน
- ฟัรตวา จอหวัง
- ฟัยซอล เปาะแต
สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Smart scoreboard จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ในสนามที่ใหญ่ไม่เท่าขนาดสนามมาตฐาน เช่น สนามฟุตซอลในหมู่บ้าน เเละสนามฟุตซอลโรงเรียนสาธิตวิทย (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
สารฆ่าเชื้อไคโตซานผสมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงสำหรับการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัตถุเรียบ
- ภัทรชัย สง่างาม
- วรรษวดี เทพศิลา
- กฤติมา สีซุย
- มิยาวดี หาโกสีย์
- อาริศรา อรรคษร
ขอนแก่นวิทยายน
ในปัจจุบันนี้ผู้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความสะอาดมากขึ้น โดยสถานที่บริการต่างๆจะมีมาตรการทำความสะอาดโดยใช้สารฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์มักนิยมมาใช้ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
ขนาดของภาพโฮโลแกรมที่เกิดจากมุมของแผ่นรับแสงทำกับระนาบ
- นายจีรทีปต์ ขจรศักดิ์ว่องไว
- ศุภกร เจนสวัสดิ์พงศ์
- พิชญ์สินี คงสุคนธ์
- ปิยะนุช เขียวอร่าม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โฮโลแกรมเป็นภาพชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ ได้มีการนำมาใช้ในสื่อนำเสนอต่าง ๆ เช่น โฆษณา การศึกษา และการแพทย์ เป็นต้น ทำให้มีความน่าสนใจมากกว่าการ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
สิ่งประดิษฐ์ปลอกกระติกน้ำชนิดใส
- สุพิชญา ปานสุนทร
- ดวงหทัย สังข์ทอง
- ทัศนีย์ จันทิวาสน์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ปลอกกระติกน้ำชนิดใส มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ปลอกกระติกน้ำแต่ต้องการนำเสนอลวดลายบนกระติกน้ำออกมา แต่ปลอกกระติกน้ำในปัจจุ (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของจอก
- ณัฎฐธิดา กัณฐัศว์กําพล
- ศุภิสรา อุดมสุข
- ภาณุพงศ์ คำพานิชย์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับโลหะหนักในสารละลายอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และซิงค์ซัลเฟตในความเข้มข้นต่าง ๆ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
ถุงห่อผลไม้จากเส้นใยมูลช้าง
- รักษิกานต์ มะลิงาม
- ชลิตา ยวนรัมย์
- ธัญรดา ใจนวน
- ภูวนัย ดอกไธสง
- อารีรัตน์ ใจกล้า
จอมพระประชาสรรค์
การปลูกผลไม้ในปัจจุบัน จะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแมลงและโรคต่าง ๆ รบกวน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น รวมถึงรอยขีดข่วนจนเกิดเป็นแผลจากการเสียดสีของกิ่ง (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณธาตุอาหารหลักในดินที่มีผลต่อผลผลิตของมะเขือเปราะ
- ปัณณพร นามเพราะ
- สโรชา คงดีพันธุ์
- ธณิดา วงค์พุฒ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารหลักที่มีผลต่อผลผลิตของมะเขือเปราะ โดยที่ประเภทของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกแตกต่างกัน ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย แล (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่าของพืช 5 ชนิด
- วรัชยา โพธิ์เลี้ยง
- พรทิพา จินาพุก
- กัญญารัตน์ เจริญขำ
- ศศิกุล บุญเพ็ญ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
เชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่า (Malassezia Globosa) เป็นเชื้อราประเภทยีสต์ พบบนหนังศีรษะมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดรังแค โดยปกติจะใช้สารเคมี (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
การสร้างอิฐมวลเบาสำหรับสร้างผนังกั้นห้องจากขวดพลาสติกPET และโฟมEPSเหลือใช้
- เธียราณัฐ ปิติจะ
- ณัฐริกา พรรจาศิริ
- ธัญพิชชา สายสร
- ศิวดล กุลฤทธิกร
บุญวาทย์วิทยาลัย
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
S-equol จากจุลินทรีย์โพรไบโอติก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศ
- ปิยะธิดา โพนเมืองหล้า
- วรินทร กุลจันทร์ศรี
- กัญชลีย์ อภิอริยฐานนท์
- ณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ
- สุจิรา มณีรัตน์
สตรีศึกษา
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกในลำไส้ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ในการย่อย daidzein เป็น S-equol ทำการคัดเลือกกลุ่มต (มีข้อมูลเพิ่มเติม)
2563
การคาดการณ์วัณโรคจากภาพเอกซเรย์ปอดโดยใช้หลักการ image processing และ deep learning
- ฐานิกา กุลธนปรีดา
- ภารดี สุวรรณวงศ์
- นัชชา กิจควรดี
- อาจรีย์ ธิราช
กำเนิดวิทย์
การตรวจสุขภาพประจำปีมีการเอกซเรย์ปอดเป็นจำนวนมาก ทำให้แพทย์ต้องใช้เวลาไปกับการวิเคราะห์ฟิล์มเอกซเรย์มากเกินไป ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความคลาดเคลื่อนของการวิน (มีข้อมูลเพิ่มเติม)