Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายวิทยาศาสตร์ > ค่ายค้างแรม
(สร้างความตระหนัก)
ค่ายค้างแรม
(สร้างความตระหนัก)
ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนัก

เป็นค่ายที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ผู้ที่มาเข้าค่ายจะได้ฝึกปฏิบัติการและฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จริง ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยแห่งชาติ และร่วมเรียนรู้ทักษะ กระบวนการ เทคนิคต่างๆมากมายนอกเหนือจากในตำราหรือห้องเรียน เช่น ค่าย ค่ายนักสืบสิ่งมีชีวิตเปล่งแสง , ค่ายนาโนโซลาร์เซลล์ , ค่ายโลกของนม มหัศจรรย์แห่งสีขาว , ค่ายวิทยาศาสตร์การบิน เป็นต้น