Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > กิจกรรมพิเศษ > กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมพิเศษ

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมให้กับ เด็ก เยาวชน และครู อาจารย์แล้ว เพื่อเป็นการจุดประกายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันให้กับบุคคลทั่วไปฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์จะได้จัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆอีกด้วย เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวต่างประเทศ กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น