Username
Password
 
 
 
อบรมครู
อบรมครู

นอกจากการส่งเสริมความรู้ ทักษะให้กับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู อาจารย์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ ฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย เช่น อบรมครูในโครงการ Frontier Science , อบรมครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย , อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูสอนนักเรียนพิการ เป็นต้น