7. พื้นที่ดำเนินโครงการ

  • บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
  • ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพประจำท้องถิ่น ในประเทศไทย
  • โรงเรียน สถานศึกษาตามภูมิภาค ในประเทศไทย

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

    ร่วมกับ

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • องค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย (DAAD)
  • บริษัทเอกชน ด้านเคมีภัณฑ์ ฯลฯ


9. สถานที่ติดต่อ

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-7147 โทรสาร 0 2529-7100 ต่อ 77214, 77224
อีเมล  [email protected]  


10. ผู้ประสานงาน

นายศุกเกษม  อ่อนพูล   โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 77224     อีเมล  [email protected]
นางสาวปัณรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 77214     อีเมล  [email protected]
นางฤทัย จงสฤษดิ์        โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 77223     อีเมล  [email protected]


หน้า    1    2
   3

Contact

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

[email protected]

+66 (02) 529-7100  Ext. 77224
+66 (02) 529-7147