5. แผนงานและเป้าหมาย

ลำดับ
กลุ่มเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
2555
2556
2557
1.
 วิทยากร/ครูแกนนำท้องถิ่น/
 Local Trainer
40
40
40
 สสวท. และ สวทช. ร่วมพัฒนาหลักสูตร
 และร่วมจัดกิจกรรมอบรม ณ
 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
2.
 อาจารย์/ครูผู้เชี่ยวชาญประจำ
 โรงเรียนในท้องถิ่น
40
40
40
3.
 อาจารย์/ครูที่ประจำศูนย์
 พัฒนาอัจฉริยภาพในท้องถิ่น
40
40
40
4.
 นักเรียนจากโครงการพัฒนา
 และส่งเสริมอัจฉริยภาพ
 (คัดเลือกจากการสอบแข่งขัน)
100
100
100
 โดย
 สสวท. คัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรม
 สวทช. จัดกิจกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์
 สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
5.
 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
 จากเครือข่ายศูนย์พัฒนา
 อัจแริยภาพ (คัดเลือกจากการ
 สังเกตการร่วมกิจกรรม )
100
100
100
 โดย
 สสวท. คัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรม
 สวทช. จัดกิจกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์
 สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
6.
 นักเรียนตามภูมิภาค
 ประจำเครือข่ายศูนย์พัฒนา
 อัจฉริยภาพในท้องถิ่น
200
400
600
 สสวท. วางแผนและดูแลการจัดกิจกรรม
 ตามภูมิภาค
7.
 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 One Day Camp
300
300
300
 สสวท. และ สวทช. ร่วมพัฒนาหลักสูตร
 และร่วมจัดกิจกรรมอบรม ณ
 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รวม
820
1020
1220

รวมผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการ จำนวน 3,060 คน

หมายเหตุ :

ด้านปริมาณ
            ก. การอบรมวิทยากร/ครูแกนนำภูมิภาค/Local Trainer จำนวน 120 คน ในเครือข่ายศูนย์พัฒนา
อัจฉริยภาพประจำท้องถิ่น ในระยะเวลา 1 ปี รวม 360 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี
            ข. การอบรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมจำนวน
2,700 คน ในระยะเวลา 3 ปี
            ค. โครงการฯ ควรขยายผลไปยังพื้นที่อื่นของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยภูมิภาค สถาบันการศึกษา องค์กรส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เพื่อถ่ายทอดรูปแบบและแนวทาง
ดำเนินโครงการห้แก่หน่วยงานที่สนใจ จะมีการจัดการอยรมครูประจำโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านคุณภาพ

             ก. เด็กในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองที่ท้าทาย
ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  
             ข. เด็กในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
             ค. เด็กในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
             - ทักษะด้านการเรียนรู้ : สามารถเรียนรู้วิธีคิด การฝึกวิธีตั้งคำถาม การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และกระบวนการค้นหาคำตอบอย่างมีระบบ
             - ทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา : สามารถสื่อสารความคิดต่างๆ ออกมาเป็นถ้อยคำที่ผู้อื่น
สามารถเข้าใจได้
             - ทักษะด้านสังคม : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ได้
             - ทักษะด้านร่างกาย : ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อขณะทำการทดลองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกต และทดสอบผลการทดลองต่างๆ

6. โครงสร้างการดำเนินการ

ประกอบด้วย


1) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นศูนย์ประสานงานโครงการนำร่องร่วมกับ สสวท. ซึ่งทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
          ก. เชื่อมโยงในการส่งเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาในระดับสูงต่อไป
          ข. ร่วมกับมหาวิทยาลัย สสวท. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายพัฒนากิจกรรมและหลักสูตรในโครงการ
          ค. บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
          ง. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน และครูในโครงการ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

2) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เป็นศูนย์ประสานงานโครงการนำร่องร่วมกับ สวทช. ซึ่งทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
          ก. คัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพเข้าร่วมกิจกรรม
          ข. คัดเลือกและสร้างเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนำร่อง 
          ค. ร่วมพัฒนากิจกรรมและหลักสูตรในโครงการให้เป็นไปตามความเหมาะสม/ตามเกณฑ์ของสาระการเรียนรู้ประเทศไทย
          ง. สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพ


3) มหาวิทยาลัยเครือข่าย ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
          ก. สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์  และนักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอกมาร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการ โดยทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตร ร่วมจัดกิจกรรม และดูแลเด็กในระหว่างกิจกรรม
          ข. วางแผนและหาแนวทางในการจัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในสถาบันอุดมศึกษา

4) องค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย (DAAD) ทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          ก.ให้คำปรึกษา การวางแผน จัดกิจกรรมในโครงการ
          ข. ประสานงานกับทีมวิทยากรจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
          ค. สนับสนุนงบประมาณโครงการฯ

5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          ก. ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกและสร้างเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนำร่อง
          ข. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสำหรับโรงเรียนในเครือข่าย
          ค. ร่วมติดตามและประเมินผลสำเร็จของโครงการฯ
          ง. ร่วมผลักดันให้มีการขยายผลในภูมิภาค


หน้า    1    2
   3

Contact

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

[email protected]

+66 (02) 529-7100  Ext. 77224
+66 (02) 529-7147