Welcome to Children's University of Thailand

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

1. หลักกการและเหตุผล

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไป เยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก  ในวันที่  21 กรกฏาคม 2553    ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับผลสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจและมีทัศนคติดที่ดีในทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุก ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และมีโอกาสร่วมกิจกรรม และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กได้จัดตั้งขึ้นในปี 2547 โดย ศาสตราจารย์ ดร.Katharina Kohse-H?inghaus  ห้องปฏิบัติการทอยโทแลป มหาวิทยาลัยบีเลเฟล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร่วม กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายโดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โทและเอกคอยดูแล ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา โครงการประสบผลสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจ และมีทัศนคติดที่ดีในทำการทดลองสนุก เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และมีโอกาสร่วมกิจกรรม และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและ ค้นหาคำตอบด้วยตนเองเพิ่มขึ้น  และต่อมาได้มีการขยายผลไปยังประเทศต่าง ๆ  เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มหาวิทยาลัยเครือข่าย  กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (DAAD)  จัดทำโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ขึ้นในปี 2554   ซึ่งโครงการฯ นี้มุ่งการวางฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อนำร่องการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทาง Hands-on (การลงมือทำด้วยตนเอง) ที่ถ่ายทอดจากโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” มาปรับใช้โรงเรียนนำร่องของไทย
     2.  เพื่อหาแนวทางขยายผลต้นแบบการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ
     3.  เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
     4.  เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสร้างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
     5.  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวัยเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้สูงสุด

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมความรู้ ผ่านกระบวนการการลงมือปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในโครงการเป็นเครื่องมือ โดยปรับใช้หลักสูตรกิจกรรมจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อจุดประกายให้เกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบๆ ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การประเมินผลโครงการ

4.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านปริมาณ
     -   มีหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  2,700  คน ในปีพ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 และมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน จำนวน 10 กิจกรรม
     -  จำนวนวิทยากร ครูแกนนำ อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้


4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านคุณภาพ
     -   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
     -   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
     -   จำนวนนักเรียนในโครงการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

หน้า    1    2
   3

Contact

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

[email protected]

+66 (02) 529-7100  Ext. 77224
+66 (02) 529-7147