กำหนดการ
งานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช. – วิทย์สัญจร
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการภาคเช้า (ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1)
08.30 – 09.15 น.ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน รับเอกสาร อาหารว่าง และชมนิทรรศการ
09.15 – 09.45 น. พิธีเปิดงานประชุม 
กล่าวต้อนรับ โดย
คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวรายงาน โดย
คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กล่าวเปิดงานประชุมประจำปี โดย
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
09.45 – 10.15 น.พิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.15 – 11.00 น.บรรยายพิเศษ “BCG Model in Action เพื่อพัฒนาภาคเหนือ” โดย
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

[ Download เอกสาร ประกอบการบรรยาย Click Here. ]

11.00 – 12.30 น.

เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์: ทางเลือก ทางรอดของชุมชน” โดย

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
กำหนดการภาคบ่าย
ห้องที่ 1 กิจกรรมสัมมนาด้านเด็กและเยาวชน
13.30 – 13.45 น.กล่าวเปิดการนำเสนอโครงงาน โดย
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.
13.45 – 14.45 น.

เคล็ด (ไม่) ลับ การเขียนข้อเสนอโครงงาน โดย

  • ครูรุ่งกานต์ วังบุญ ครูผู้เชี่ยวชาญการเขียนข้อเสนอโครงงาน จากโครงการ NSC สวทช.
  • ครูชนันท์ เกียรติสิริสา ครูผู้เชี่ยวชาญการเขียนข้อเสนอโครงงาน จากโครงการ YSC สวทช.
13.45 – 15.45 น.นำเสนอผลงานโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 โครงงาน
15.45 – 16.00 น.พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ดำเนินรายการโดย คุณศิริพร ปานสวัสดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
ห้องที่ 2 หัวข้อ เปิดตัว “โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community based Technology and innovation Assistance Project: CTAP)

การสัมมนานำเสนอข้อมูล แนะนำโครงการ CTAP สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย วทน.  
13.30 – 16.00 น.

แนะนำ โครงการ CTAP สนับสนุน วทน. เพื่อชุมชนของ สวทช. โดย

  • คุณนพดล ห้อธิวงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน สวทช.
  • คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล  ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทช.
  • คุณศิรินันท์ สารมณฐี  ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
  • นายธันวา อารีย์  กรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออก จ.เชียงราย

ดำเนินรายการโดย
คุณธเนศ ม่วงทอง สำนักงานกลาง สวทช.

       [ Download เอกสาร ประกอบการบรรยาย Click Here. ]

ห้องที่ 3 หัวข้อ “ไผ่สร้างคุณค่า จากไม้ป่าสู่ไม้เศรษฐกิจ ชุบชีวิตชุมชน”
การสัมมนา นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนไผ่ ผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และการนำเทคโนโลยีและนวัติกรรมมายกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน
13.30 – 16.00 น.

สัมมนา “ไผ่สร้างคุณค่า จากไม้ป่าสู่ไม้เศรษฐกิจ ชุบชีวิตชุมชน” โดย

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ห้องที่ 4 หัวข้อ “โปรตีนทางเลือกจากแมลง ธุรกิจเกษตรใหม่สำหรับชุมชน”
ข้อมูลความรู้เรื่องธุรกิจเกษตรใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารโปรตีนจากแมลง และการบริหารจัดการการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานสำหรับการส่งออก อาทิ การเลือกใช้อาหารที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
13.30 – 16.30 น.

สัมมนา “โปรตีนทางเลือกจากแมลง ธุรกิจเกษตรใหม่สำหรับชุมชน” โดย

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ห้องที่ 5 การสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล”
การแนะนำการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ว้ฒนธรรมของชุมชน 
13.30 – 16.00 น.

การบรรยาย “เทคโนโลยีกับงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” และแนะนำระบบบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม โดย คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ทีมวิจัยภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การบรรยายและสาธิต “การถ่ายภาพเพื่อการอนุรักษ์ในรูปแบบดิจิทัล” โดย คุณภัทรพร มีคล้าย ทีมวิจัยภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

แนะนำระบบบริหารจัดการการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว” โดย คุณเพชรวดี ภัทรธนานันท์ ทีมวิจัยภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ห้องที่ 6 การสัมมนาหัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการขยะชุมชน (Traffy)”
แนะนำระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) เพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน
13.30 – 16.30 น.

แนะนำระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue)
และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)
โดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.


[ Download เอกสาร ประกอบการบรรยาย Click Here. ]

ห้องทึ่ 7 การสัมมนาสำหรับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Innovative Starch Solution by NSTDA and SMS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 ซึ่งจะนำเสนอในหัวข้อ “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ Smart Choice for the Elderly Food”
– ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลและลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 30 ท่านเท่านั้น –

13.30 – 14.00 น.ความท้าทายของอาหารสำหรับตลาดผู้สูงวัย (Food Challenge for the Elderly Market)
โดย คุณศรุติพงศ์ นุชสุวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายภายในประเทศ SMS Corporation CO.,Ltd

14.00 – 15.00 น.นวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย (The Innovation for Elderly Food & Drink)
โดย ดร.บูรฉัตร ศรีทองแท้ ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการอาหาร SMS Corporation CO.,Ltd
ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
15.00 – 16.00 น.Workshop อาหารผู้สูงวัย ถูกใจ ทำได้เอง

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม