สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค

ร่วมก้าวสู่ยุค 4.0 กับงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมครั้งสำคัญ สร้างโอกาสธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค ในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ลงทะเบียนที่นี่ 

**100 ท่านแรกที่เข้างาน แจ้งรหัสลงทะเบียน พรัอมรับของที่ระลึกหน้างาน**

กิจกรรม Highlight

  • ปาถกฐาพิเศษ “BCG Model in Action เพื่อพัฒนาภาคเหนือ”
  • เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์: ทางเลือก ทางรอดของชุมชน”
  • เปิดตัว “โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน”  (Community based Technology and innovation Assistance Project: CTAP)
  • นิทรรศการผลงานเด่น สวทช.

จัดโดย