Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  31/01/2021