Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  30/09/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการวิจัยเทคโนโลยีฐาน NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  30/09/2018
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ NECTEC  30/09/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการหน่วยวิจัย NECTEC  30/09/2018
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ NECTEC  30/09/2018