Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ NECTEC  30/11/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก NECTEC  30/11/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  30/11/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  30/11/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  30/11/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  30/11/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  30/11/2018
นักวิเคราะห์ / กลุ่มงานวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยีฐาน NECTEC  30/11/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/11/2018