Position Center Closeing date
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท NECTEC  30/04/2020
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  30/04/2020
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  30/04/2020
วิศวกร / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  30/04/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  30/04/2020
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  30/04/2020
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  30/04/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ NECTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  30/04/2020
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC  30/04/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  30/04/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  30/04/2020