Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  30/04/2021