Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ NECTEC  31/03/2018
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC  31/03/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC  31/03/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC  31/03/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย NECTEC  31/03/2018
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ NECTEC  31/03/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต NECTEC  31/03/2018
วิศวกร / หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ NECTEC  31/03/2018
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ NECTEC  31/03/2018
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ NECTEC  31/03/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการหน่วยวิจัย NECTEC  31/03/2018
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร NECTEC  31/03/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต NECTEC  31/03/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต NECTEC  31/03/2018