Position Center Closeing date
วิศวกร / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/07/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล NECTEC  31/07/2019
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/07/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC  31/07/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/07/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  31/07/2019
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  31/07/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/07/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/07/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/07/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/07/2019
ช่าง / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/07/2019