Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี NECTEC  31/08/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/08/2021
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/08/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/08/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/08/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/08/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/08/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/08/2021
นักวิจัย / ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NECTEC  31/08/2021