Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว NECTEC  30/04/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  30/04/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  30/04/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  30/04/2019
นักวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  30/04/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC  31/03/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/03/2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์ NECTEC  31/03/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/03/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/03/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/03/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/03/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/03/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  31/03/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/03/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/03/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/03/2019
วิศวกร / งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ NECTEC  31/03/2019