Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท NECTEC  31/01/2020
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/01/2020
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/01/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ NECTEC  31/01/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  31/01/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/01/2020
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC  31/01/2020
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/01/2020
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/01/2020
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/01/2020
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/01/2020
นักวิจัย / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/01/2020
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  31/01/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/01/2020