Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  30/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/06/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  30/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/05/2019
วิศวกร / งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ NECTEC  31/05/2019
ช่าง / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/05/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/05/2019
นักวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท NECTEC  31/05/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/05/2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์ NECTEC  31/05/2019
วิศวกร / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ NECTEC  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี NECTEC  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี NECTEC  31/05/2019
นักวิชาการ / งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ NECTEC  31/05/2019
นักวิชาการ / งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ NECTEC  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/05/2019