Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/05/2018
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต NECTEC  31/05/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการวิจัยเทคโนโลยีฐาน NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC  31/05/2018
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC  31/05/2018
นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพผลงานวิจัย NECTEC  31/05/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการหน่วยวิจัย NECTEC  31/05/2018
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  31/05/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  31/05/2018