Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน MTEC  31/12/2018
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ MTEC  31/12/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน MTEC  31/12/2018
นักพัฒนาองค์กร / ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์ MTEC  31/12/2018
นักวิจัย / หน่วยวิจัยยาง MTEC  31/12/2018
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ MTEC  31/12/2018
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MTEC  31/12/2018
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MTEC  31/12/2018