Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC  30/09/2019
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  31/08/2019
วิศวกร / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  31/08/2019
วิศวกร / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  31/08/2019
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  31/08/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์สารปนเปื้อนกลุ่มสารอนินทรีย์ MTEC  31/08/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย MTEC  31/08/2019
วิศวกร / กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง MTEC  31/08/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานบริหารพัสดุ MTEC  31/08/2019
วิศวกร / กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง MTEC  31/08/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  31/08/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ MTEC  31/08/2019