Position Center Closeing date
ผู้จัดการ / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร MTEC  31/10/2018
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  31/10/2018
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ MTEC  31/10/2018
Researcher / Medical Devices Laboratory MTEC  31/10/2018
นักวิจัย / หน่วยวิจัยยาง MTEC  31/10/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC  31/10/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต MTEC  31/10/2018
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน MTEC  31/10/2018