Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานบริหารพัสดุ MTEC  31/10/2019
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ MTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ MTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยการผสมยางและการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม MTEC  31/10/2019
นักวิจัยนโยบาย / งานกิจการยุทธศาสตร์ MTEC  31/10/2019