Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC  30/04/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ MTEC  30/04/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยพลังงานทดแทน MTEC  30/04/2020
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานจัดซื้อจัดจ้าง MTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยโซลูชั่นด้านวิศวกรรมและมาตรฐานยาง MTEC  30/04/2020
ผู้ประสานงาน / งานประชาสัมพันธ์ MTEC  30/04/2020
วิศวกร / งานวิศวกรรมสนับสนุน MTEC  30/04/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยพลังงานทดแทน MTEC  30/04/2020