Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ทีมวิจัยอีโคเซรา MTEC  31/12/2019
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  31/12/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  31/12/2019
นักวิชาการ / งานบริหารด้านทุนทางปัญญา MTEC  31/12/2019
นักวิเคราะห์ / สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC  31/12/2019
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC  31/12/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการผสมยางและการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม MTEC  31/12/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานบริหารพัสดุ MTEC  31/12/2019
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC  31/12/2019