Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย MTEC  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์สารปนเปื้อนกลุ่มสารอนินทรีย์ MTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร MTEC  31/05/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยการผสมยางและการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม MTEC  30/04/2019
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานสนับสนุนการวิจัย MTEC  30/04/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานพัสดุ MTEC  30/04/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน MTEC  30/04/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ MTEC  30/04/2019
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ MTEC  30/04/2019
นักวิเคราะห์ / งานแผนและงบประมาณ MTEC  30/04/2019
ผู้จัดการ / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร MTEC  31/05/2019
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานสนับสนุนการวิจัย MTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร MTEC  30/04/2019
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MTEC  30/04/2019