Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MTEC  31/07/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานจุลทรรศน์และจุลวิเคราะห์ MTEC  30/06/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  30/06/2019
นักวิเคราะห์ / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  30/06/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยการผสมยางและการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม MTEC  30/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์สารปนเปื้อนกลุ่มสารอนินทรีย์ MTEC  30/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร MTEC  30/06/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานพัสดุ MTEC  30/06/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ MTEC  30/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร MTEC  30/06/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย MTEC  30/06/2019
วิศวกร / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  30/06/2019
วิศวกร / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  30/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  30/06/2019
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  30/06/2019