Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานบริหารพัสดุ MTEC  31/01/2020
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน MTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง MTEC  31/01/2020
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ทีมวิจัยอีโคเซรา MTEC  31/01/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ MTEC  31/01/2020
นักวิชาการ / งานบริหารด้านทุนทางปัญญา MTEC  31/01/2020
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  31/01/2020
นักวิจัยนโยบาย / งานกิจการยุทธศาสตร์ MTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC  31/01/2020