Position Center Closeing date
วิศวกร / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/09/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/09/2021
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/09/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  30/09/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/09/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  30/09/2021