Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร BIOTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล BIOTEC  30/04/2021
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ BIOTEC  30/04/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  30/04/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/04/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  30/04/2021
วิศวกร / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/04/2021
วิศวกร / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/04/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  30/04/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  30/04/2021
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร BIOTEC  30/04/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย BIOTEC  30/04/2021