Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานบริการเครื่องมือ BIOTEC  28/02/2019
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  28/02/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารทุนภายนอก BIOTEC  28/02/2019
นักวิเคราะห์ / งานงบประมาณ BIOTEC  28/02/2019
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช BIOTEC  28/02/2019