Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโปรแกรมวิจัยและเทคโนโลยีฐาน BIOTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร BIOTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ BIOTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม BIOTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร BIOTEC  31/10/2019
ผู้จัดการ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายติดตามและประเมินผล BIOTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC  31/10/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ BIOTEC  31/10/2019