Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายติดตามและประเมินผล BIOTEC  31/08/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC  31/08/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC  31/08/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร BIOTEC  31/08/2019
นักวิเคราะห์ / งานความปลอดภัยทางชีวภาพ BIOTEC  31/08/2019
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ BIOTEC  31/08/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโปรแกรมวิจัยและเทคโนโลยีฐาน BIOTEC  31/08/2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์ BIOTEC  31/08/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  31/08/2019
ผู้จัดการ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  31/08/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ BIOTEC  31/08/2019