Position Center Closeing date
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ MTEC  31/03/2021
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ / งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา CO  30/04/2021
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ CO  30/04/2021
ที่ปรึกษา / เมืองนวัตกรรมอาหาร CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ CO  30/04/2021
ตัวแทนสิทธิบัตร / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา CO  30/04/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย CO  30/04/2021
ที่ปรึกษา / โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท. CO  30/04/2021