Position Center Closeing date
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/10/2019
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ MTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/10/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานบริหารพัสดุ MTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/10/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/10/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  31/10/2019
วิศวกร / ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน NANOTEC  31/10/2019
วิศวกร / ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน NANOTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี NANOTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง NANOTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง NANOTEC  31/10/2019
นักวิชาการ / งานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี NANOTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ MTEC  31/10/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยการผสมยางและการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม MTEC  31/10/2019
ผู้จัดการ / งานพัสดุ NANOTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ NECTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/10/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/10/2019
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  31/10/2019