Position Center Closeing date
ผู้จัดการ / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร MTEC  31/01/2019
โปรแกรมเมอร์ / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม Serv.  31/01/2019
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/01/2019
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/01/2019
วิศวกรขาย / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม Serv.  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการและระบบตรวจติดตาม NANOTEC  31/03/2019
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก NECTEC  31/01/2019
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ MTEC  31/01/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน MTEC  31/01/2019
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MTEC  31/01/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/01/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์แบบฝังใน NECTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  31/01/2019
นักวิจัย / หน่วยวิจัยยาง MTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน MTEC  31/01/2019
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MTEC  31/01/2019
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร NECTEC  31/01/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานขายและการตลาด CO  31/01/2019
นักวิเคราะห์ / กลุ่มงานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/01/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/01/2019
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส / งานพัสดุ MTEC  31/01/2019