Position Center Closeing date
นักวิชาการ / งานบริหารด้านทุนทางปัญญา MTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานแผนกลยุทธ์การตลาด NANOTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร NANOTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/05/2021
นักวิเคราะห์ / งานเครือข่ายวิจัย NANOTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  31/05/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/05/2021
นักวิจัย / ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ CO  31/05/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/05/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/05/2021
นักวิจัย / ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NECTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์ / งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี CO  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี NECTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/05/2021
วิศวกร / ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC  31/05/2021
นักกฎหมาย / งานสอบสวนและคดี CO  31/05/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ CO  31/05/2021
ที่ปรึกษา / ฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน CO  31/05/2021
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ / งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา CO  31/05/2021
นักวิเคราะห์ / งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน CO  31/05/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร CO  31/05/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย CO  31/05/2021
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท. CO  31/05/2021