Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/01/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC  31/01/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/01/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/01/2020